Câu hỏi:

11/06/2020 8,682

"Are we about to have dinner?" - "Yes, it _____ in the dinning room".

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Diễn tả hành động đang xảy ra ngay lúc nói

Dịch nghĩa: "Chúng ta sắp ăn tối chưa?" - "Vâng, nó đang được phục vụ trong phòng ăn".

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My wedding ring ............ of yellow and white gold.

Xem đáp án » 11/06/2020 19,998

Câu 2:

References .............. in the examination room.

Xem đáp án » 11/06/2020 18,020

Câu 3:

"Diana is a wonderful ballet dancer". - "She_____ since she was four".

Xem đáp án » 11/06/2020 12,766

Câu 4:

"Where's the old chicken coop?" - "It_____ by a windstorm last year."

Xem đáp án » 11/06/2020 12,170

Câu 5:

My mother is going .............. this house.

Xem đáp án » 11/06/2020 12,035

Câu 6:

"We're still looking for Thomas" - "Hasn't he_____ yet?".

Xem đáp án » 11/06/2020 11,430

Câu 7:

"Why is Stanley in jail?" - "He_____ of robbery".

Xem đáp án » 11/06/2020 10,385

Bình luận


Bình luận