Câu hỏi:

11/06/2020 12,150

"Where's the old chicken coop?" - "It_____ by a windstorm last year."

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Thì quá khứ đơn (dấu hiệu: last year) dạng bị động

Dịch nghĩa: "Chuồng gà cũ đâu rồi?" - bởi một cơn bão năm ngoái."

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My wedding ring ............ of yellow and white gold.

Xem đáp án » 11/06/2020 19,920

Câu 2:

References .............. in the examination room.

Xem đáp án » 11/06/2020 17,985

Câu 3:

"Diana is a wonderful ballet dancer". - "She_____ since she was four".

Xem đáp án » 11/06/2020 12,742

Câu 4:

My mother is going .............. this house.

Xem đáp án » 11/06/2020 12,005

Câu 5:

"We're still looking for Thomas" - "Hasn't he_____ yet?".

Xem đáp án » 11/06/2020 11,415

Câu 6:

"Why is Stanley in jail?" - "He_____ of robbery".

Xem đáp án » 11/06/2020 10,371

Bình luận


Bình luận