Câu hỏi:

20/06/2020 182

Điền vào chỗ trống hoặc n:

    Lên ...on mới biết ...on cao

...uôi con mới biết công ...ao mẹ thầy.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, ................

M : kẹo, ................

Gợi ý: Em viết k khi đứng trước âm i, e, ê.

Xem đáp án » 20/06/2020 350

Câu 2:

Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:

dạy bao - cơn bao

lặng le - số le

mạnh me - sứt me

áo vai - vương vai

Xem đáp án » 20/06/2020 184

Bình luận


Bình luận