Câu hỏi:

29/07/2020 418

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa, …(1)… trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy. …(2)… giúp nâng cao chất lượng hoạt động làm cơ thể thích nghi với điều kiện sống trong quá trình tiến hóa."

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

(1): sự phân hóa; (2): sự chuyên hóa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/05/2020 3,288

Câu 2:

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,159

Câu 3:

Cá chép có hệ thần kinh dạng gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,699

Câu 4:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2020 1,537

Câu 5:

Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

Xem đáp án » 29/07/2020 716

Câu 6:

Trong số các động vật dưới đây, có bao nhiêu động vật chưa có hệ tuần hoàn?

1. Thủy tức

2. Trùng biến hình

3. Hải quỳ

4. Đỉa

5. Giun đất

Số ý đúng là:

Xem đáp án » 29/07/2020 696

Bình luận


Bình luận