Câu hỏi:

31/07/2020 1,366

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 160m, đáy bé bằng 35  đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Bác Khánh trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ  thì thu được 65kg thóc. Hỏi bác Khánh thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng đó?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Độ dài đáy bé của thửa ruộng đó là:

160×35=96(m)

Chiều cao của thửa ruộng đó là:

(160+96):2=128(m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

(160+96)×128:2=16384(m2)

Trên thửa ruộng đó, bác Khánh thu được số ki-lô-gam thóc là:

(16384:100)×65=10649,6(kg)

10649,6kg=10,6496 tấn

Đáp số: 10,6496 tấn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một miếng đất hình thang có diện tích là 864m2, đáy lớn hơn đáy bé 12m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng đáy lớn thêm 5m thì được miếng đất hình thang mới có diện tích bằng 924m2. Tìm độ dài mỗi đáy của miếng đất hình thang lúc chưa mở rộng.

Xem đáp án » 31/07/2020 4,839

Câu 2:

Một hình tròn có diện tích là 200,96dm2. Tính chu vi hình tròn đó.

Xem đáp án » 31/07/2020 1,468

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một sân gạch hình vuông có chu vi 52m. Vậy diện tích sân gạch đó là c m2

Xem đáp án » 31/07/2020 1,109

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình thang có đáy bé bằng 24cm, đáy lớn bằng 74 đáy bé, chiều cao bằng 12 đáy lớn.

Vậy diện tích của hình thang đó là c cm2

Xem đáp án » 31/07/2020 539

Câu 5:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 31/07/2020 533

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 31/07/2020 528

Bình luận


Bình luận