Trắc nghiệm Toán 5 Bài 12: (có đáp án) Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình

  • 1457 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

- Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

- Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.                                 

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy tổng độ dài chiều dài và chiều rộng nhân với 2.

- Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

Vậy tất cả các đáp án đã cho đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình tam giác có độ dài đáy là 36cm, chiều cao tương ứng bằng 34  độ dài đáy.

Vậy diện tích tam giác đó là c cm2

Xem đáp án

Chiều cao tương ứng với độ dài đáy là:

36×34=27(cm)

Diện tích hình tam giác đó là:

36×27:2=486(cm2)

Đáp số:486cm2

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 486.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình thang có đáy bé bằng 24cm, đáy lớn bằng 74 đáy bé, chiều cao bằng 12 đáy lớn.

Vậy diện tích của hình thang đó là c cm2

Xem đáp án

Độ dài đáy lớn là: 24:4×7=42(cm)

Chiều cao của hình thang đó là:

42:2×1=21(cm)

Diện tích hình thang đó là:

(42+24)×21:2=693(cm2)

Đáp số: 693cm2


Câu 5:

Một hình tròn có diện tích là 200,96dm2. Tính chu vi hình tròn đó.

Xem đáp án

Tích của bán kính và bán kính là:

200,96:3,14=64(dm2)

Vì 8 × 8 = 64 nên bán kính của hình tròn đó là 8dm.

Chu vi hình tròn đó là: S=8×2×3,14=50,24(dm)

Đáp số: 50,24dm

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

bac ho vi dai

Bình luận


Bình luận