Câu hỏi:

03/08/2020 637

Đáp án không phải đặc điểm của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đặc điểm của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945:

- Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa

- Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển

- Văn học phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đầu thế kỉ XX, sự thay đổi chữ viết của nước ta có tác động như thế nào đến đời sống văn học nước nhà?

Xem đáp án » 03/08/2020 4,078

Câu 2:

Thể loại văn học nào mới xuất hiện trong giai đoạn 1930 – 1945?

Xem đáp án » 04/08/2020 3,758

Câu 3:

Tiền đề dẫn đến văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa là:

Xem đáp án » 03/08/2020 3,735

Câu 4:

“Hiện đại hóa” văn học được hiểu là:

Xem đáp án » 03/08/2020 2,741

Câu 5:

Hình tượng trung tâm của bộ phận văn học không công khai là:

Xem đáp án » 04/08/2020 2,700

Câu 6:

Đáp án nào sau đây nói đúng về mối quan hệ giữa xu hướng văn học hiện thực và văn học lãng mạn?

Xem đáp án » 04/08/2020 2,460

Câu 7:

Thể loại chính của xu hướng văn học hiện thực là:

Xem đáp án » 04/08/2020 1,463

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK