Câu hỏi:

20/08/2020 266

Nền văn hóa tiên tiến của nước ta thể hiện tinh thần nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp. Yêu cầu này nhằm tạo nên tính chất gì của hệ thống pháp luật?

Xem đáp án » 20/08/2020 726

Câu 2:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

Xem đáp án » 20/08/2020 374

Câu 3:

Trong quá trình sản xuất thì yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng nhất?

Xem đáp án » 20/08/2020 351

Câu 4:

Người dân tố cáo công ty Z xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường. Thanh tra môi trường đã vào cuộc điều tra và xử phạt công ty Z. Trong trường hợp này, việc xử phạt của thanh tra môi trường là thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

Xem đáp án » 20/08/2020 306

Câu 5:

Giải đáp kịp thời những vấn đề do lí luận và thực tiễn cuộc sống đặt ra là nội dung nói về nhiệm vụ của

Xem đáp án » 20/08/2020 298

Câu 6:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng trong quan hệ

Xem đáp án » 20/08/2020 284

Bình luận


Bình luận