Đề số 1

  • 13462 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Vì sao tháng 8 -1908 phong trào Đông du tan rã?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Để tránh sự sụp đổ như Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam cần phải thực hiện điều cơ bản nhất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Mục tiêu chung của Liên minh Châu Âu là

Xem đáp án

Đáp án: B


Bài thi liên quan:

Đề số 2

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 1

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 4

47 câu hỏi 40 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 1

40 câu hỏi 40 phút

Đề số 2

41 câu hỏi 40 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 40 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận