Câu hỏi:

03/09/2020 78

Cho X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX > MY > MZ. Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi peptit X, Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol  H2O là a mol. Mặt khác, nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y và 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Trả lời:

Vì E + NaOH => muối của Alanin và Valin

=> X, Y, Z được tạo ra từ Ala và Val đều là amino axit no, đơn chức, mạch hở

CTTQ của X là: CnH2n+22k + x NxOx+1

X cháy  nCO2 + n + 1  k + x/2H2O

 a                 an           a.(n + 1 – k + x/2)

Theo đề bài nCO2  nH2O = a

=> an – a.(n + 1- k + x/2) = a

=> k – x/2 = 2

Do k = x nên nghiệm thỏa mãn là k = x = 4

Tương tự Y, Z => X, Y, Z đều là các tetrapeptit

Gọi nX = a mol; nY = b mol ĐK: a < b

E + NaOH → muối + H2O

=> nNaOH = 4.(nX + nY + nZ) = 4a + 4b + 4.0,16

nH2O = nE = a + b + 0,16

BTKL: mE + mNaOH = mmuoi + mH2O

=> 69,8 + 40.(4a + 4b + 0,64) = 101,04 + 18.(a + b + 0,16)

=> a + b = 0,06

=> nE = a + b + 0,16 = 0,22 mol=> ME = 317,27 => Z là Ala4 M =302m(X,Y) = mE  mZ = 21,48=> m(X, Y) = 358 => Y là Ala3Val M = 330

Do Ala2Val2 nên X không thể là chất này. Có 2 trường hợp:

TH1X là AlaVal3 M = 386

m muoi = 111. a + 3b + 0,16.4 + 139.3a+ b = 101,04

Kết hợp a + b = 0,06 => a = b = 0,03 => loại vì theo đề bài nX < nY

TH2X là Val4 M = 414

mmuoi = 139.4a + b + 111.3b + 0,16.4 = 0,04

Kết hợp a + b = 0,06 => a = 0,02; b = 0,04 (thỏa mãn a < b)

 %X = 0,02. 41469,8.100% = 11,86%  11,8 %

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng cô cạn cẩn thận thì thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan vủa Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam hỗn hợp CO2 và nước. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp A là

Xem đáp án » 03/09/2020 127

Câu 2:

Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở tạo từ alanin và glyxin (phân tử X chứa không quá 6 liên kết peptit) và este Y tạo từ etanol và axit cacboxylic no, đơn chức. Thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH đun nóng (vừa đủ), thu được 24,2 gam hỗn hợp F gồm các muối, trong đó số mol muối của glyxin lớn hơn muối của alanin. Đốt cháy hoàn toàn F, cần dùng 20 gam oxi, thu được sản phẩm cháy gồm Na2CO3, N2, H2O và 18,7 gam CO2. % theo khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 03/09/2020 93

Câu 3:

Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị m gần nhất là: 

Xem đáp án » 03/09/2020 85

Câu 4:

Cho X, Y, Z là 3 peptit mạch hở (phân tử có số nguyên tử cacbon tương ứng 8, 9, 11; Z có nhiều hơn Y một liên kết peptit); T là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 249,56 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu dược a mol CO2 và (a-0,11) mol H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và 133,18 gam hỗn hợp G (gồm 4 muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 3,385 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Xem đáp án » 04/09/2020 84

Câu 5:

Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở T1, T2 (T1 ít hơn T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H2N  CnH2nCOOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2. Phân tử khối của 

Xem đáp án » 03/09/2020 74

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »