Câu hỏi:

05/09/2020 864

Choose the correct answer to complete the sentence.

When I go and see Marie, I think I’ll ____ her some flowers.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công thức thì tương lai đơn: S+will+V_infi (ai sẽ làm gì)

=> When I go and see Marie, I think I’ll take her some flowers.

Tạm dịch: Khi tôi đến gặp Marie, tôi nghĩ tôi sẽ mang cho cô ấy vài bông hoa.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer to complete the sentence.

How old will you _____ on your next birthday? 

Xem đáp án » 05/09/2020 3,663

Câu 2:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

I don’t think she                  pass the exam, she isn’t very good at study.

Xem đáp án » 05/09/2020 2,095

Câu 3:

Choose the correct answer to complete the sentence.

My brother and sister are coming home for Tet. We _____ a great time.

Xem đáp án » 05/09/2020 977

Câu 4:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I think I’ll ____ some orange juice, actually.

Xem đáp án » 05/09/2020 817

Câu 5:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

If you eat too much, you              put on weight.

Xem đáp án » 05/09/2020 639

Câu 6:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I ____ give you a call at about 6 o’clock.

Xem đáp án » 05/09/2020 588

Bình luận


Bình luận