Câu hỏi:

05/09/2020 2,094

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

I don’t think she                  pass the exam, she isn’t very good at study.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa theo ngữ nghĩa cảu câu, vì cô ấy không tốt trong học tập nên sẽ không vượt qua được kì thi

Tuy nhiên có mệnh đề phụ: I don’t think (tôi không nghĩ) mang nghĩa phủ định nên sẽ chọn dạng khẳng định của tương lai đơn.

=> I don’t think she will pass the exam, she isn’t very good at study

Tạm dịch: Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ vượt qua kỳ thi, cô ấy học không tốt.

Đáp án: will

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer to complete the sentence.

How old will you _____ on your next birthday? 

Xem đáp án » 05/09/2020 3,660

Câu 2:

Choose the correct answer to complete the sentence.

My brother and sister are coming home for Tet. We _____ a great time.

Xem đáp án » 05/09/2020 976

Câu 3:

Choose the correct answer to complete the sentence.

When I go and see Marie, I think I’ll ____ her some flowers.

Xem đáp án » 05/09/2020 861

Câu 4:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I think I’ll ____ some orange juice, actually.

Xem đáp án » 05/09/2020 816

Câu 5:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

If you eat too much, you              put on weight.

Xem đáp án » 05/09/2020 639

Câu 6:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I ____ give you a call at about 6 o’clock.

Xem đáp án » 05/09/2020 586

Bình luận


Bình luận