Câu hỏi:

05/09/2020 927

Choose the correct answer to complete the sentence.

My brother and sister are coming home for Tet. We _____ a great time.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công thức thì tương lai đơn: S+will+V_infi (ai sẽ làm gì)

=> My brother and sister are coming home for Tet. We will have a great time.

Tạm dịch: Anh chị tôi đang về nhà đón Tết. Chúng tôi sẽ có một thời gian tuyệt vời.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer to complete the sentence.

How old will you _____ on your next birthday? 

Xem đáp án » 05/09/2020 3,525

Câu 2:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

I don’t think she                  pass the exam, she isn’t very good at study.

Xem đáp án » 05/09/2020 2,003

Câu 3:

Choose the correct answer to complete the sentence.

When I go and see Marie, I think I’ll ____ her some flowers.

Xem đáp án » 05/09/2020 837

Câu 4:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I think I’ll ____ some orange juice, actually.

Xem đáp án » 05/09/2020 783

Câu 5:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

If you eat too much, you              put on weight.

Xem đáp án » 05/09/2020 596

Câu 6:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I ____ give you a call at about 6 o’clock.

Xem đáp án » 05/09/2020 549

Bình luận


Bình luận