Ngữ pháp: Will/Won't- Dự định tương lai

  • 924 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I think I’ll ____ some orange juice, actually.

Xem đáp án

Công thức thì tương lai đơn: S+will+V_infi (ai sẽ làm gì)

=> I think I’ll have some orange juice, actually.

Tạm dịch: Thực ra tôi nghĩ rằng tôi sẽ uống một ít nước cam.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Choose the correct answer to complete the sentence.

When I go and see Marie, I think I’ll ____ her some flowers.

Xem đáp án

Công thức thì tương lai đơn: S+will+V_infi (ai sẽ làm gì)

=> When I go and see Marie, I think I’ll take her some flowers.

Tạm dịch: Khi tôi đến gặp Marie, tôi nghĩ tôi sẽ mang cho cô ấy vài bông hoa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I ____ give you a call at about 6 o’clock.

Xem đáp án

Công thức thì tương lai đơn: S+will+V_infi (ai sẽ làm gì)

=> will give you a call at about 6 o’clock.

Tạm dịch: Tôi sẽ gọi cho bạn vào khoảng 6 giờ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose the correct answer to complete the sentence.

My brother and sister are coming home for Tet. We _____ a great time.

Xem đáp án

Công thức thì tương lai đơn: S+will+V_infi (ai sẽ làm gì)

=> My brother and sister are coming home for Tet. We will have a great time.

Tạm dịch: Anh chị tôi đang về nhà đón Tết. Chúng tôi sẽ có một thời gian tuyệt vời.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Choose the correct answer to complete the sentence.

How old will you _____ on your next birthday? 

Xem đáp án

Công thức thì tương lai đơn dạng nghi vấn: Wh-q + will + S + V-infi?

=> How old will you be on your next birthday?

Tạm dịch: Bạn bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tới?

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Gia Bách

Bình luận


Bình luận