Câu hỏi:

05/09/2020 397

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

Jim                   go to school tomorrow. He’ll ill.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa theo ngữ nghĩa của câu, Jim bị ốm nên sẽ không đi học

=> Jim won’t go to school tomorrow. He’s ill.

Tạm dịch: Ngày mai Jim sẽ không đi học. Anh ấy bị ốm.

Đáp án: won’t

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer to complete the sentence.

How old will you _____ on your next birthday? 

Xem đáp án » 05/09/2020 3,520

Câu 2:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

I don’t think she                  pass the exam, she isn’t very good at study.

Xem đáp án » 05/09/2020 2,003

Câu 3:

Choose the correct answer to complete the sentence.

My brother and sister are coming home for Tet. We _____ a great time.

Xem đáp án » 05/09/2020 923

Câu 4:

Choose the correct answer to complete the sentence.

When I go and see Marie, I think I’ll ____ her some flowers.

Xem đáp án » 05/09/2020 837

Câu 5:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I think I’ll ____ some orange juice, actually.

Xem đáp án » 05/09/2020 782

Câu 6:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

If you eat too much, you              put on weight.

Xem đáp án » 05/09/2020 596

Câu 7:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I ____ give you a call at about 6 o’clock.

Xem đáp án » 05/09/2020 549

Bình luận


Bình luận