Câu hỏi:

05/09/2020 457

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

They are on holiday for 2 weeks so they                  be here tomorrow.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa theo ngữ nghĩa của câu, họ đi nghỉ nên sẽ không ở đây

=> They are on holiday for 2 weeks so they won’t be here tomorrow.

Tạm dịch: Họ đang trong kì nghỉ nên họ sẽ không ở đây ngày mai.

Đáp án: won’t

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer to complete the sentence.

How old will you _____ on your next birthday? 

Xem đáp án » 05/09/2020 3,510

Câu 2:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

I don’t think she                  pass the exam, she isn’t very good at study.

Xem đáp án » 05/09/2020 1,982

Câu 3:

Choose the correct answer to complete the sentence.

My brother and sister are coming home for Tet. We _____ a great time.

Xem đáp án » 05/09/2020 913

Câu 4:

Choose the correct answer to complete the sentence.

When I go and see Marie, I think I’ll ____ her some flowers.

Xem đáp án » 05/09/2020 833

Câu 5:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I think I’ll ____ some orange juice, actually.

Xem đáp án » 05/09/2020 776

Câu 6:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

If you eat too much, you              put on weight.

Xem đáp án » 05/09/2020 582

Câu 7:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I ____ give you a call at about 6 o’clock.

Xem đáp án » 05/09/2020 547

Bình luận


Bình luận