Câu hỏi:

05/09/2020 155

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

Go to bed and you                   fell better tomorrow.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa theo ngữ nghĩa của câu, ta thấy vế câu sau là kết quả của hành động ở vế câu trước

=> Go to bed and you will feel better tomorrow.

Tạm dịch: Đi ngủ và ngày mai bạn sẽ  cảm thấy tốt hơn.

Đáp án: will

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer to complete the sentence.

How old will you _____ on your next birthday? 

Xem đáp án » 05/09/2020 3,526

Câu 2:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

I don’t think she                  pass the exam, she isn’t very good at study.

Xem đáp án » 05/09/2020 2,006

Câu 3:

Choose the correct answer to complete the sentence.

My brother and sister are coming home for Tet. We _____ a great time.

Xem đáp án » 05/09/2020 928

Câu 4:

Choose the correct answer to complete the sentence.

When I go and see Marie, I think I’ll ____ her some flowers.

Xem đáp án » 05/09/2020 841

Câu 5:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I think I’ll ____ some orange juice, actually.

Xem đáp án » 05/09/2020 784

Câu 6:

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

If you eat too much, you              put on weight.

Xem đáp án » 05/09/2020 597

Câu 7:

Choose the correct answer to complete the sentence.

I ____ give you a call at about 6 o’clock.

Xem đáp án » 05/09/2020 550

Bình luận


Bình luận