Câu hỏi:

05/09/2020 299

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Ngữ âm: âm /S/ và /Ʃ/ !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

december: /dɪˈsembə(r)/

century: /ˈsentʃəri/

cook: /kʊk/

cinema: /ˈsɪnəmə/ 

Câu  C  phát âm là / k / còn lại là / s /

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 297

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 243

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 204

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 178

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 154

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 131

Bình luận


Bình luận