Câu hỏi:

05/09/2020 154

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Ngữ âm: âm /S/ và /Ʃ/ !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

strip: /strɪp/

science: /ˈsaɪəns/

usually: /ˈjuːʒuəli/

stop: /stɒp/

Câu  C  phát âm là / ʒ / còn lại là / s /

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 298

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 296

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 242

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 204

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 177

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 131

Bình luận


Bình luận