Ngữ âm: âm /S/ và /Ʃ/

  • 835 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

december: /dɪˈsembə(r)/

century: /ˈsentʃəri/

cook: /kʊk/

cinema: /ˈsɪnəmə/ 

Câu  C  phát âm là / k / còn lại là / s /

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

student: /ˈstjuːdnt/

singer: /ˈsɪŋə(r)/

summer: /ˈsʌmə(r)/

tables: /ˈteɪblz/ 

Câu D   phát âm là / z / còn lại là / s /  

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

sure: /ʃʊə(r)/

stupid: /ˈstjuːpɪd/

spring: /sprɪŋ/

 send: /send/

Câu  A  phát âm là / ʃ / còn lại là / s /  

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

ache: /eɪk/

school: /skuːl/

machine: /məˈʃiːn/

chemical: /ˈkemɪkl/

Câu  C  phát âm là / ʃ / còn lại là / k / 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

ocean: /ˈəʊʃn/

ceiling: /ˈsiːlɪŋ/

city: /ˈsɪti/

circle: /ˈsɜːkl/

Câu  A  phát âm là / ʃ / còn lại là / s /  

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận