Câu hỏi:

05/09/2020 205

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Ngữ âm: âm /S/ và /Ʃ/ !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

sure: /ʃʊə(r)/

stupid: /ˈstjuːpɪd/

spring: /sprɪŋ/

 send: /send/

Câu  A  phát âm là / ʃ / còn lại là / s /  

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 299

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 297

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 243

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 178

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 154

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 131

Bình luận


Bình luận