Câu hỏi:

05/09/2020 132

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Ngữ âm: âm /S/ và /Ʃ/ !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

cover: /ˈkʌvə(r)/

pencil/ˈpensl/

place: /pleɪs/

police: /pəˈliːs/

Câu  A  phát âm là / k / còn lại là / s / 

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 299

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 297

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 243

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 205

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 178

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án » 05/09/2020 154

Bình luận


Bình luận