Câu hỏi:

05/09/2020 1,894

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Một số oxit bazơ tác dụng với nước để thu được dung dịch bazơ

K2O + H2O  2KOH.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:

Xem đáp án » 05/09/2020 46,430

Câu 2:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

Xem đáp án » 05/09/2020 26,071

Câu 3:

Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

Xem đáp án » 05/09/2020 14,093

Câu 4:

Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có pH > 7?

Xem đáp án » 05/09/2020 12,561

Câu 5:

Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

Xem đáp án » 05/09/2020 7,688

Câu 6:

Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng một dung dịch chứa 20 g NaOH. Muối được tạo thành là:

Xem đáp án » 05/09/2020 7,659

Câu 7:

Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:

Xem đáp án » 05/09/2020 5,239

Bình luận


Bình luận