Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 12 (có đáp án): Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

  • 2208 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Xem đáp án

Đáp án A

Một số oxit bazơ tác dụng với nước để thu được dung dịch bazơ

K2O + H2O  2KOH.

 


Câu 2:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

Xem đáp án

Đáp án D

SO3 là oxit axit nên tác dụng với nước cho dung dịch axit.

SO3 + H2O  H2SO4.


Câu 3:

Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:

Xem đáp án

Đáp án C

Oxit axit (CO2, SO2, P2O5, SO3) tác dụng được với dung dịch NaOH.


Câu 5:

Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

Xem đáp án

Đáp án C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

0

2 năm trước

08 Nguyễn Thanh Hà

Bình luận


Bình luận