Câu hỏi:

05/09/2020 46,440

Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Oxit axit (CO2, SO2, P2O5, SO3) tác dụng được với dung dịch NaOH.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

Xem đáp án » 05/09/2020 26,078

Câu 2:

Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

Xem đáp án » 05/09/2020 14,095

Câu 3:

Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có pH > 7?

Xem đáp án » 05/09/2020 12,568

Câu 4:

Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

Xem đáp án » 05/09/2020 7,697

Câu 5:

Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng một dung dịch chứa 20 g NaOH. Muối được tạo thành là:

Xem đáp án » 05/09/2020 7,662

Câu 6:

Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:

Xem đáp án » 05/09/2020 5,240

Bình luận


Bình luận