Câu hỏi:

07/09/2020 181

Mối liên quan giữa nước với quang hợp được biểu hiện ở:

1. Thoát hơi nước ảnh hưởng tới sự đóng mở khí khổng. Do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp.

2. Nước ảnh hưởng tới tốc độ vận chuyển các chất đồng hóa.

3. Nước ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng nên ảnh hưởng tới kích thước bộ lá.

 4. Nước trong tế bào ảnh hưởng đến độ hydrat hóa của chất nguyên sinh nên ảnh hưởng hoạt động các enzim quang hợp.

5. Nước là nguyên liệu trực tiếp cung cấp cho quá trình quang hợp

6. Thoát hơi nước điều nhiệt cho lá; do vậy đã ảnh hưởng đến quang hợp

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Tất cả các ý trên đều thể hiện mối liên hệ giữa nước và quang hợp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng về trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo?

(1) Ánh sáng nhân tạo có thể điều chỉnh cường độ để năng suất quang hợp đạt tối đa.

(2) Dùng ánh sáng nhân tạo có thể trồng các cây rau củ cung cấp vào mùa đông.

(3) Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể giúp con người khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường.

(4) Nhà trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể áp dụng sản xuất rau sạch, nhân giống cây bằng phương pháp sinh dưỡng như nuôi cấy mô, tạo cành giâm trước khi đưa ra trồng ở ngoài thực địa

Xem đáp án » 07/09/2020 14,993

Câu 2:

Điểm bão hòa CO2 là thời điểm mà?

Xem đáp án » 07/09/2020 14,079

Câu 3:

Phát biểu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của nước đến quang hợp?

Xem đáp án » 07/09/2020 12,678

Câu 4:

Cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh vào khi nào?

Xem đáp án » 07/09/2020 6,819

Câu 5:

Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước đối với quang hợp là không đúng?

Xem đáp án » 07/09/2020 6,699

Câu 6:

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của các nguyên tố khoáng đối với quang hợp?

Xem đáp án » 07/09/2020 6,127

Câu 7:

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quang hợp?

Xem đáp án » 07/09/2020 4,942

Bình luận


Bình luận