Câu hỏi:

07/09/2020 330

Rearrange the words/phrases below to make a complete sentence.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Most + N số nhiều/N không đếm được = Most of + the + N số nhiều/N không đếm được (Phần lớn/Hầu hết cái gì)

Ta áp dụng cấu trúc câu khẳng định ở thì hiện tại hoàn thành

=> Most of the Americans have been volunteers.

Tạm dịch: Hầu hết người Mỹ đã là tình nguyện viên.

Đáp án: Most of the Americans have been volunteers.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

I haven't eaten this kind of ‘food before.

Xem đáp án » 07/09/2020 29,122

Câu 2:

Choose the best answer.

The last time I saw her was a week ago.

Xem đáp án » 07/09/2020 14,523

Câu 3:

Choose the best answer.

They/ not contacted/ each other/ a long time.

Xem đáp án » 07/09/2020 3,263

Câu 4:

Choose the best answer.

Ms Linda/ beautiful photos/ few days ago.

Xem đáp án » 07/09/2020 3,175

Câu 5:

Rewrite the sentence that has the similar meaning to the given. Use the word in brackets.

Xem đáp án » 07/09/2020 284

Câu 6:

Rearrange the words/phrases below to make a complete sentence.

Xem đáp án » 07/09/2020 257

Bình luận


Bình luận