Câu hỏi:

07/09/2020 29,027

Choose the best answer.

I haven't eaten this kind of ‘food before.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sử dụng cấu trúc viết lại câu: This is the first time + S + have/has + P2

I haven't eaten this kind of food before => This is the first time I have eaten this kind of food.

Đáp án: B

Tạm dịch: Trước kia tôi chưa từng ăn loại thức ăn này -> Đây là lần đầu tiên tôi ăn loại thức ăn này.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

The last time I saw her was a week ago.

Xem đáp án » 07/09/2020 14,504

Câu 2:

Choose the best answer.

They/ not contacted/ each other/ a long time.

Xem đáp án » 07/09/2020 3,250

Câu 3:

Choose the best answer.

Ms Linda/ beautiful photos/ few days ago.

Xem đáp án » 07/09/2020 3,172

Câu 4:

Rearrange the words/phrases below to make a complete sentence.

Xem đáp án » 07/09/2020 328

Câu 5:

Rewrite the sentence that has the similar meaning to the given. Use the word in brackets.

Xem đáp án » 07/09/2020 283

Câu 6:

Rearrange the words/phrases below to make a complete sentence.

Xem đáp án » 07/09/2020 256

Bình luận


Bình luận