Câu hỏi:

09/09/2020 1,164

Rewrite the following sentences using the given words.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sử dụng cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

interesting (adj): thú vị

Đáp án:  The film was not as interesting as I thought.

Tạm dịch: Bộ phim không thú vị như tôi nghĩ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

He/ not/ like/ rock music/ his friend/ not 

Xem đáp án » 09/09/2020 3,433

Câu 2:

Choose the best answer.

The taste in music/ American/ different/ British.

Xem đáp án » 09/09/2020 2,824

Câu 3:

Choose the best answer.Thanh is the most intelligent student in my class

Xem đáp án » 09/09/2020 2,660

Câu 4:

Choose the best answer.

My bother is not allowed to come home late, and I am not either.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,993

Câu 5:

Choose the best answer.

My sister's fashion style is different from mine.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,833

Câu 6:

Choose the best answer.

I am trying to decorate the house as fast as I can.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,289

Câu 7:

Choose the best answer.

The film is boring and the sound track is too.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,256

Bình luận


Bình luận