Bài 8: Kĩ năng viết

  • 5760 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

The taste in music/ American/ different/ British.

Xem đáp án

Cấu trúc câu: S1 + to be + different from + S2.

Xem lời giải

Lời giải của GV Vungoi.vn

Cấu trúc câu: S1 + to be + different from + S2.

Chủ ngữ “The taste in music..” là số ít => đi với động từ to be “is”

=> The taste in music of the American is different from the one of the British.

Tạm dịch: Sở thích âm nhạc của người Mỹ khác với của người Anh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Choose the best answer.

He/ not/ like/ rock music/ his friend/ not 

Xem đáp án

Giải thích:

Cấu trúc câu đồng tình trong phủ định đi với either, có nghĩa là “cùng không”

=> He doesn’t like rock music, and his friend doesn’t either.

Tạm dịch: Anh ấy không thích nhạc rock, và bạn của anh ấy cũng không.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Choose the best answer.I usually paint portraits in my spare time.

Xem đáp án

spare time = free time: thời gian rảnh

=> I usually paint portraits in my free time

Tạm dịch: Tôi thường vẽ tranh chân dung vào thời gian rảnh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Choose the best answer.Thanh is the most intelligent student in my class

Xem đáp án

Thanh là học sinh thông minh nhất lớp tôi.

=> Không học sinh nào trong lớp tôi thông minh bằng Thanh

=> Not any student in my class is as intelligent as Thanh.

Tạm dịch: Không học sinh nào trong lớp tôi thông minh bằng Thanh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose the best answer.

I am trying to decorate the house as fast as I can.

Xem đáp án

try my best: cố gắng hết sức

I am trying to decorate the house as fast as I can.

=> I try my best to decorate the house fast. 

Tạm dịch: Tôi cố gắng hết sức để trang trí nhà nhanh chóng.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

3

5 tháng trước

31 Hoàng Thư

Bình luận


Bình luận