Câu hỏi:

09/09/2020 654

Choose the best answer.

That song is as famous as it was.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bài hát đó nổi tiếng như nó đã từng

=> Bài hát đó đã nổi tiếng mọi lúc.

=> That song has been famous all the time. 

Tạm dịch: Bài hát đó đã nổi tiếng mọi lúc.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

He/ not/ like/ rock music/ his friend/ not 

Xem đáp án » 09/09/2020 3,440

Câu 2:

Choose the best answer.

The taste in music/ American/ different/ British.

Xem đáp án » 09/09/2020 2,829

Câu 3:

Choose the best answer.Thanh is the most intelligent student in my class

Xem đáp án » 09/09/2020 2,668

Câu 4:

Choose the best answer.

My bother is not allowed to come home late, and I am not either.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,994

Câu 5:

Choose the best answer.

My sister's fashion style is different from mine.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,836

Câu 6:

Choose the best answer.

I am trying to decorate the house as fast as I can.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,293

Câu 7:

Choose the best answer.

The film is boring and the sound track is too.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,258

Bình luận


Bình luận