Bài 9: Kiểm tra unit 4

  • 6125 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

shark /ʃɑːk/

wash /wɒʃ/

shoulder /ˈʃəʊldə(r)/

usual /ˈjuːʒuəl/

Câu D âm –s phát âm là /ʒ/, còn lại phát âm là /ʃ/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

machine /məˈʃiːn/

children /ˈtʃɪldrən/

champion /ˈtʃæmpiən/

cheap /tʃiːp/

Câu A âm –ch phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /tʃ/

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

concert /ˈkɒnsət/

perform /pəˈfɔːm/

modern /ˈmɑːdərn/

prefer /prɪˈfɜː(r)/  

Câu D âm –er phát âm là /ɜː(r)/, còn lại phát âm là /ə/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

happy /ˈhæpi/

hard /hɑːd/

similarity /ˌsɪməˈlærəti/

talent /ˈtælənt/

Câu B âm –a phát âm là /ɑː/, còn lại phát âm là /æ/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

chorus /ˈkɔːrəs/

brochure /ˈbrəʊʃə(r)/

machine /məˈʃiːn/

chef /ʃef/

Câu A âm –ch phát âm là /k/, còn lại phát âm là /ʃ/

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

3

7 tháng trước

31 Hoàng Thư

Bình luận


Bình luận