Câu hỏi:

09/09/2020 6,165

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Arts are of great _____ in education, especially for young children.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

important (adj): quan trọng

importance (n): sự quan trọng

unimportant (adj): không quan trọng

unimportance (n): sự không quan trọng

Từ cần điền đứng sau tính từ “great” nên phải là một danh từ

=> Arts are of great importance in education, especially for young children.

Tạm dịch: Nghệ thuật có tầm quan trọng lớn trong giáo dục, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The puppet shows present ______ themes of Vietnamese villages.

Xem đáp án » 09/09/2020 20,001

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

I never watch ballet, and my sister doesn't ____.

Xem đáp án » 09/09/2020 13,725

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Classical music is not _______ as pop music.

Xem đáp án » 09/09/2020 11,356

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a _______ for every student.

Xem đáp án » 09/09/2020 10,221

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Today, subjects like music and arts are put into the school _______ in Viet Nam.

Xem đáp án » 09/09/2020 9,500

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

My brother's taste in art is quite different _______  mine.

Xem đáp án » 09/09/2020 8,865

Câu 7:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The group is _______ for their albums and tours around the world.

Xem đáp án » 09/09/2020 7,657

Bình luận


Bình luận