Câu hỏi:

09/09/2020 13,708

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

I never watch ballet, and my sister doesn't ____.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta dùng “either” để thể hiện sự đồng tình trong phủ định, có nghĩa là “cũng không”

=> I never watch ballet, and my sister doesn't, either.

Tạm dịch: Tôi cũng không bao giờ xem múa ba lê, và chị tôi cũng vậy.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The puppet shows present ______ themes of Vietnamese villages.

Xem đáp án » 09/09/2020 19,963

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Classical music is not _______ as pop music.

Xem đáp án » 09/09/2020 11,334

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a _______ for every student.

Xem đáp án » 09/09/2020 10,188

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Today, subjects like music and arts are put into the school _______ in Viet Nam.

Xem đáp án » 09/09/2020 9,461

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

My brother's taste in art is quite different _______  mine.

Xem đáp án » 09/09/2020 8,840

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The group is _______ for their albums and tours around the world.

Xem đáp án » 09/09/2020 7,640

Bình luận


Bình luận