Câu hỏi:

09/09/2020 10,510

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a _______ for every student.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

necessary (adj): cần thiết

need (v): cần

needs (n): những thứ cần thiết hoặc nhu cầu cơ bản

necessity (n): sự cần thiết

=> For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a necessity for every student. 

Tạm dịch: Đối với nhiều người, một kiến thức tốt về âm nhạc và nghệ thuật được coi là một điều cần thiết cho mỗi sinh viên.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The puppet shows present ______ themes of Vietnamese villages.

Xem đáp án » 09/09/2020 20,309

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

I never watch ballet, and my sister doesn't ____.

Xem đáp án » 09/09/2020 13,916

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Classical music is not _______ as pop music.

Xem đáp án » 09/09/2020 11,624

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Today, subjects like music and arts are put into the school _______ in Viet Nam.

Xem đáp án » 09/09/2020 9,807

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

My brother's taste in art is quite different _______  mine.

Xem đáp án » 09/09/2020 9,062

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The group is _______ for their albums and tours around the world.

Xem đáp án » 09/09/2020 7,863

Bình luận


Bình luận