Câu hỏi:

10/09/2020 3,685

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Hoang is very interested in rock and roll and his classmates are either

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu trên mang nghĩa đồng tình trong khẳng định nên ta phải dùng “too”, mang nghĩa là “cũng”

=> sai ở either: either => too

=> Hoang is very interested in rock and roll and his classmates are too.

Tạm dịch:Hoàng rất thích nhạc rock and roll và các bạn cùng lớp cũng vậy.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The puppet shows present ______ themes of Vietnamese villages.

Xem đáp án » 09/09/2020 19,976

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

I never watch ballet, and my sister doesn't ____.

Xem đáp án » 09/09/2020 13,712

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Classical music is not _______ as pop music.

Xem đáp án » 09/09/2020 11,339

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a _______ for every student.

Xem đáp án » 09/09/2020 10,195

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Today, subjects like music and arts are put into the school _______ in Viet Nam.

Xem đáp án » 09/09/2020 9,468

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

My brother's taste in art is quite different _______  mine.

Xem đáp án » 09/09/2020 8,845

Câu 7:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The group is _______ for their albums and tours around the world.

Xem đáp án » 09/09/2020 7,648

Bình luận


Bình luận