Câu hỏi:

10/09/2020 2,373

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

This movie is not more interesting as the one we saw last week.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu so sánh bằng ở dạng phủ định: not + as + adj + as

=> Câu trên sai ở more: more => as

=> This movie is not as interesting as the one we saw last week.  

Tạm dịch: Bộ phim này không hay như bộ tôi xem tuần trước.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The puppet shows present ______ themes of Vietnamese villages.

Xem đáp án » 09/09/2020 19,983

Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

I never watch ballet, and my sister doesn't ____.

Xem đáp án » 09/09/2020 13,716

Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Classical music is not _______ as pop music.

Xem đáp án » 09/09/2020 11,352

Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a _______ for every student.

Xem đáp án » 09/09/2020 10,210

Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Today, subjects like music and arts are put into the school _______ in Viet Nam.

Xem đáp án » 09/09/2020 9,480

Câu 6:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

My brother's taste in art is quite different _______  mine.

Xem đáp án » 09/09/2020 8,858

Câu 7:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The group is _______ for their albums and tours around the world.

Xem đáp án » 09/09/2020 7,651

Bình luận


Bình luận