Câu hỏi:

09/09/2020 1,259

Choose the best answer.

The film is boring and the sound track is too.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bộ phim nhàm chán và nhạc phim của nó cũng vậy.

=> Cả bộ phim và nhạc phim của nó đều nhàm chán

=> The film and its sound track are boring. 

Tạm dịch: Cả bộ phim và nhạc phim của nó đều nhàm chán

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

He/ not/ like/ rock music/ his friend/ not 

Xem đáp án » 09/09/2020 3,445

Câu 2:

Choose the best answer.

The taste in music/ American/ different/ British.

Xem đáp án » 09/09/2020 2,832

Câu 3:

Choose the best answer.Thanh is the most intelligent student in my class

Xem đáp án » 09/09/2020 2,669

Câu 4:

Choose the best answer.

My bother is not allowed to come home late, and I am not either.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,996

Câu 5:

Choose the best answer.

My sister's fashion style is different from mine.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,837

Câu 6:

Choose the best answer.

I am trying to decorate the house as fast as I can.

Xem đáp án » 09/09/2020 1,294

Bình luận


Bình luận