Câu hỏi:

22/09/2020 1,137

Việc phân biệt giữa lưới nội hạt và lưới nội chất trơn dựa vào đặc điểm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Việc phân biệt giữa lưới nội chất dựa vào: Lưới nội chất hạt có đính các hạt ribôxôm, còn lưới nội chất trơn không có.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ

Xem đáp án » 22/09/2020 28,232

Câu 2:

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

Xem đáp án » 22/09/2020 21,306

Câu 3:

Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

Xem đáp án » 22/09/2020 9,622

Câu 4:

Đặc điểm phân biệt giữa lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt là

Xem đáp án » 22/09/2020 8,196

Câu 5:

Mạng lưới nội chất hạt có chức năng gì?

Xem đáp án » 22/09/2020 6,963

Câu 6:

Lipit được tổng hợp ở?

Xem đáp án » 22/09/2020 5,553

Câu 7:

Lưới nội chất trơn không có chức năng

Xem đáp án » 22/09/2020 5,116

Bình luận


Bình luận