Câu hỏi:

29/10/2020 194

Xét các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không?

a) A = 24 + 36;

b) B = 120 - 48;

c) C = 72 - 45 + 99;

d) D = 723 - 123 +100.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Cách 1. Ta có 24 không chia hết cho 9; 36:9 => A không chia hết cho 9.

Ta có 24 chia hết cho 3; 36 chia hết cho 3 => A chia hết cho 3.

Cách 2. Ta có A = 24 + 36 = 60 => A chia hết cho 3; A không chia hết cho 9.

b) B chia hết cho 3; B chia hết cho 9.

c) C chia hết cho 3; C chia hết cho 9.

d) D không chia hết cho 3; D không chia hết cho 9.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ bn chữ số 3; 4; 5; 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thỏa mãn:

a) Chia hết cho 3;

b) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Xem đáp án » 29/10/2020 1,495

Câu 2:

Từ 2 đến 2020 có bao nhiêu Số:

a) Chia hết cho 3;

b) Chia hết cho 9.

Xem đáp án » 29/10/2020 1,338

Câu 3:

Tìm các chữ số a, b để:

a) A = 56a3b¯ chia hết cho 18;

b) B = 71a1b¯ chia hết cho 45;

c) C= 6a14b¯chia hết cho 2; 3; 5; 9;

d) D = 25a1b¯ chia hết cho 15 nhưng không chia hết cho 2.

Xem đáp án » 29/10/2020 1,081

Câu 4:

Trong các số sau: 178; 567; 930; 1257; 5152; 3456; 3285.

a) Số nào chia hết cho 3?

b) Số nào chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

Xem đáp án » 29/10/2020 932

Câu 5:

Từ bốn chữ số 1; 2; 6; 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thỏa mãn:

a)  Chia hết cho 3;

b)  Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Xem đáp án » 29/10/2020 843

Câu 6:

Cho các số: 864; 752; 931; 357; 652; 756; 685; 1248; 6390.

Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 3?

b) Số nào chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

Xem đáp án » 29/10/2020 777

Câu 7:

Tìm các chữ sa, b để:

a)  A = 3ab¯ chia hết cho cả 2; 3; 5; 9;

b) B=a27b¯ chia hết cho cả 2; 3; 5; 9;

c) C= 10a5b¯ chia hết cho 45;

d) D = 26a3b¯ chia hết cho 5 và 18.

Xem đáp án » 29/10/2020 745

Bình luận


Bình luận