Câu hỏi:

29/10/2020 170

Điền chữ số thích hợp vào dấu * để được Số M=58*¯ thỏa mãn điều kiện:

a)  M chia hết cho 3;

b)  M chia hết cho 9

c) M chia hết cho 3 nhưng không chia hết 9

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ bn chữ số 3; 4; 5; 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thỏa mãn:

a) Chia hết cho 3;

b) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Xem đáp án » 29/10/2020 1,477

Câu 2:

Từ 2 đến 2020 có bao nhiêu Số:

a) Chia hết cho 3;

b) Chia hết cho 9.

Xem đáp án » 29/10/2020 1,318

Câu 3:

Tìm các chữ số a, b để:

a) A = 56a3b¯ chia hết cho 18;

b) B = 71a1b¯ chia hết cho 45;

c) C= 6a14b¯chia hết cho 2; 3; 5; 9;

d) D = 25a1b¯ chia hết cho 15 nhưng không chia hết cho 2.

Xem đáp án » 29/10/2020 1,067

Câu 4:

Trong các số sau: 178; 567; 930; 1257; 5152; 3456; 3285.

a) Số nào chia hết cho 3?

b) Số nào chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

Xem đáp án » 29/10/2020 922

Câu 5:

Từ bốn chữ số 1; 2; 6; 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thỏa mãn:

a)  Chia hết cho 3;

b)  Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Xem đáp án » 29/10/2020 808

Câu 6:

Cho các số: 864; 752; 931; 357; 652; 756; 685; 1248; 6390.

Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 3?

b) Số nào chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

Xem đáp án » 29/10/2020 764

Câu 7:

Tìm các chữ sa, b để:

a)  A = 3ab¯ chia hết cho cả 2; 3; 5; 9;

b) B=a27b¯ chia hết cho cả 2; 3; 5; 9;

c) C= 10a5b¯ chia hết cho 45;

d) D = 26a3b¯ chia hết cho 5 và 18.

Xem đáp án » 29/10/2020 738

Bình luận


Bình luận