Câu hỏi:

12/12/2020 904

Trình bày ngắn gọn quá trình quang hợp ở thực vật C3

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quá trình quang hợp ở thực vật C3 trải qua hai pha, đó là pha sáng và pha tối.

A. Pha sáng:

- Diễn ra tại màng tilacôit của lục lạp trong điều kiện có ánh sáng

- Tại pha sáng xảy ra quá trình quang phân li nước và sản phẩm tạo thành sau quá trình này là ATP, NADPH và O2

B. Pha tối (cố định CO2):

- Diễn ra trong chất nền của lục lạp và cần đến nguồn năng lượng (ATP, NADPH) tạo ra từ pha sáng

- Chu trình Canvin trong pha tối xảy ra theo 3 giai đoạn:

+ Cố định CO2 tạo thành sản phẩm đầu tiên là axit phôtphoglixêric

+ Khử axit phôtphoglixêric thành alđêhit phôtphoglixêric

+ Từ alđêhit phôtphoglixêric tái sinh chất nhận ban đầu là Ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat

- Tại điểm kết thúc giai đoạn khử, có những phân tử alđêhit phôtphoglixêric tách ra khỏi chu trình để tổng hợp nên glucôzơ rồi từ glucôzơ tổng hợp nên tinh bột, saccarôzơ, lipit, axit amin trong quang hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B. Tự luận

Phân biệt dòng mạch rây và dòng mạch gỗ.

Xem đáp án » 12/12/2020 21,466

Câu 2:

Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu có chứa một enzim đặc biệt, giúp cho sự cộng sinh của chúng với cây trồng này, đó là

Xem đáp án » 12/12/2020 2,660

Câu 3:

Trong đất, vi khuẩn nitrat hóa có vai trò gì?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,864

Câu 4:

Từ 1 phân tử glucôzơ trải qua quá trình phân giải hiếu khí sẽ tạo ra bao nhiêu ATP?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,863

Câu 5:

Để bảo quản hạt giống, người ta thường sấy thật khô. Điều này cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với hoạt động hô hấp ở hạt?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,002

Câu 6:

Nguyên tố nào dưới đây không phải là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với mọi cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 892

Bình luận


Bình luận