Câu hỏi:

30/12/2020 215

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.

- Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

Trong phản ứng của oxi với chất khác, bản thân oxi cũng là chất oxi hóa.

Ví dụ:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì

H2 là chất khử vì là chất chiếm oxi.

O2 là chất oxi hóa vì là chất nhường oxi, bản thân oxi cũng là chất oxi hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 242

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 234

Câu 3:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 4:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 197

Câu 5:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 193

Câu 6:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 193

Bình luận


Bình luận