Câu hỏi:

08/01/2021 240

Khi nói đến kiến thức về đời sống mà văn học đem đến là ta đang đề cập trực tiếp đến giá trị nào sau đây của văn học?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến các tư tưởng nhân đạo, lòng vị tha, tinh thần yêu chuộng công lí, yêu thương quê hương đất nước,… trong tác phẩm, là đang đề cập trực tiếp đến giá trị nào sau đây của văn học?

Xem đáp án » 08/01/2021 502

Câu 2:

Dòng nào dưới đây không phải là giá trị cơ bản của văn học?

Xem đáp án » 08/01/2021 491

Câu 3:

Khi nói đến cách sử dụng từ ngữ, gieo vần, cách ví von, ẩn dụ, cách trần thuật, gọi tên nhân vật,… trong tác phẩm đang đề cập trực tiếp đến giá trị nào sau đây của văn học?

Xem đáp án » 08/01/2021 404

Câu 4:

Giá trị nhận thức của bài thơ Tràng giang – Huy Cận là gì?

Xem đáp án » 08/01/2021 359

Câu 5:

Ý nào dưới đây không phải là phương thức tạo nên giá trị nghệ thuật của văn học?

Xem đáp án » 08/01/2021 334

Câu 6:

Cơ sở của giá trị thẩm mỹ trong văn học là:

Xem đáp án » 08/01/2021 279

Câu 7:

Dòng nào dưới đây nêu đúng lĩnh vực tri thức mà văn học có thể cung cấp cho con người?

Xem đáp án » 08/01/2021 249

Bình luận


Bình luận