Câu hỏi:

10/01/2021 835

Cho biểu đồ sau:

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 9)

CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY TRỒNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2014

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây của nước ta năm 2000 và năm 2014?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhìn vào biểu đồ ta có thể có các nhận xét sau:

- Tỉ trọng diện tích cây lương thực có hạt, cây CN hàng năm tăng. Tỉ trọng diện tích cây CN lâu năm, cây ăn quả tăng.

- Tỉ trọng diện tích cây lương thực có hạt luôn chiếm tỉ trọng cao nhất, cây ăn quả chiếm tỉ trọng thấp nhất trong năm 2000, bằng cây CN hàng năm (thấp nhất) năm 2014.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu ngành đánh bắt thuỷ hải sản nước ta còn hạn chế là do

Xem đáp án » 10/01/2021 8,177

Câu 2:

Nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định về năng suất là do

Xem đáp án » 10/01/2021 5,701

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án » 10/01/2021 4,549

Câu 4:

Sản xuất nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm và tương đối tập trung về quy mô nhờ

Xem đáp án » 10/01/2021 2,894

Câu 5:

 Ở nước ta lúa gạo là cây lương thực chính không phải do

Xem đáp án » 10/01/2021 2,100

Câu 6:

Hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của nước ta là

Xem đáp án » 10/01/2021 1,932

Câu 7:

Cho biểu đồ về diện tích và năng suất lúa của nước ta

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 9)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 10/01/2021 1,867

Bình luận


Bình luận