Câu hỏi:

02/02/2021 263

Co Loa was the capital of Early Ngo Dynasty, ___________ in fact it only existed with the proper function of a capital in 6 years under Ngo Quyen’s reign.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: but nối 2 vế câu tương phản về nghĩa

Dịch: Thành Cổ Loa là thủ đô của triều đại Ngô Quyền, nhưng trên thực tế nó chỉ tồn tại đúng với chức năng của một thủ đô trong vòng 6 năm dưới trướng Ngô Quyền

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Reducing the size of classes may improve _______ standards.

Xem đáp án » 02/02/2021 3,697

Câu 2:

I didn't get much of an _______ of the place because it was dark when we drove through it.

Xem đáp án » 02/02/2021 2,307

Câu 3:

Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,466

Câu 4:

Concord used to be _______ passenger plane in the world.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,019

Câu 5:

Van Mieu – Quoc Tu Giam is the representative of Confucian __________ of thought and behaviour

Xem đáp án » 02/02/2021 912

Câu 6:

Houses in Hoi An were made _________ wood and their pillars were carved with ornamental designs.

Xem đáp án » 02/02/2021 614

Câu 7:

Do you think that Hue Imperial is ___________ preserved?

Xem đáp án » 02/02/2021 563

Bình luận


Bình luận