Câu hỏi:

02/02/2021 242

She specializes in _______ novels set in eighteenth-century England.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: historical: thuộc về lịch sử

Historic: cổ kính

Dịch: Cô ấy Cuyên về các tiểu thuyết lịch sử ở nước Anh thế kỷ 18

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Reducing the size of classes may improve _______ standards.

Xem đáp án » 02/02/2021 3,737

Câu 2:

I didn't get much of an _______ of the place because it was dark when we drove through it.

Xem đáp án » 02/02/2021 2,337

Câu 3:

Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,512

Câu 4:

Concord used to be _______ passenger plane in the world.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,032

Câu 5:

Van Mieu – Quoc Tu Giam is the representative of Confucian __________ of thought and behaviour

Xem đáp án » 02/02/2021 925

Câu 6:

Houses in Hoi An were made _________ wood and their pillars were carved with ornamental designs.

Xem đáp án » 02/02/2021 623

Câu 7:

Do you think that Hue Imperial is ___________ preserved?

Xem đáp án » 02/02/2021 576

Bình luận


Bình luận