Câu hỏi:

02/02/2021 369

The most important historical relics found in Hanoi's Temple of Literature ________ the Stelae of Doctors.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: chủ ngữ là relics số nhiều nên động từ chia số nhiều

Dịch: Di tích lịch sử quan trọng nhất trong Văn Miếu ở Hà Nội là Bia Tiến Sĩ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Reducing the size of classes may improve _______ standards.

Xem đáp án » 02/02/2021 3,775

Câu 2:

I didn't get much of an _______ of the place because it was dark when we drove through it.

Xem đáp án » 02/02/2021 2,355

Câu 3:

Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,536

Câu 4:

Concord used to be _______ passenger plane in the world.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,043

Câu 5:

Van Mieu – Quoc Tu Giam is the representative of Confucian __________ of thought and behaviour

Xem đáp án » 02/02/2021 939

Câu 6:

Houses in Hoi An were made _________ wood and their pillars were carved with ornamental designs.

Xem đáp án » 02/02/2021 626

Câu 7:

Do you think that Hue Imperial is ___________ preserved?

Xem đáp án » 02/02/2021 580

Bình luận


Bình luận