Câu hỏi:

06/04/2021 14,098

Nitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính là: NaNO3

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 7,154

Câu 2:

Cho hỗn hợp khí X gồm N2,Cl2,SO2,CO2,H2 qua dung dịch NaOH dư, người ta thu được các khí thoát ra gồm

Xem đáp án » 06/04/2021 3,903

Câu 3:

Trong các hợp chất, nitơ có cộng hóa trị tối đa là

Xem đáp án » 06/04/2021 1,148

Câu 4:

Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng ?

Xem đáp án » 06/04/2021 757

Câu 5:

Khối lượng NaNO2 cần dùng trong phòng thí nghiệm để thu được 6,72 lít N2 (đktc) là

Xem đáp án » 06/04/2021 647

Câu 6:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch chứa chất X

Cặp chất X, Y phù hợp là

Xem đáp án » 06/04/2021 353

Bình luận


Bình luận