Câu hỏi:

06/04/2021 354

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch chứa chất X

Cặp chất X, Y phù hợp là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ hình vẽ ta thấy khí Y thu bằng phương pháp đẩy nước → khí Y không tan hoặc tan rất ít trong nước

Vậy cặp chất X, Y phù hợp là NH4NO2  N2

NH4NO2t0N2+2H2O

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính là

Xem đáp án » 06/04/2021 14,117

Câu 2:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 7,159

Câu 3:

Cho hỗn hợp khí X gồm N2,Cl2,SO2,CO2,H2 qua dung dịch NaOH dư, người ta thu được các khí thoát ra gồm

Xem đáp án » 06/04/2021 3,912

Câu 4:

Trong các hợp chất, nitơ có cộng hóa trị tối đa là

Xem đáp án » 06/04/2021 1,149

Câu 5:

Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng ?

Xem đáp án » 06/04/2021 758

Câu 6:

Khối lượng NaNO2 cần dùng trong phòng thí nghiệm để thu được 6,72 lít N2 (đktc) là

Xem đáp án » 06/04/2021 649

Bình luận


Bình luận